Ovarijalna insuficijencija

Dijagnostika loše funkcije jajnika

PREPORUČITE

UzrociCCCTEFORTInhibin BUltrazvučni pregled

Ovarijalna insuficijencija podrazumeva smanjenu količinu ili kvalitet oocita, zbog čega ne dolazi do oplodnje. Normalno se potencijal jajnika lagano smanjuje posle 30-te godine života, a posle 40-te dolazi do naglog pada potencijala jajnika.

Tokom života, funkcionalna aktivnost jajnika se dramatično menja. Posle 35-te godine, dolazi do promena na nivou ćelije ovarijuma, tj. do disbalansa u sekreciji steroidnih hormona, gonadotropina, samih oocita, što za posledicu ima drastično smanjenje plodnosti.

Dostupnost granuloza u ćelijama folikula, omogućila je istraživačima bolje razumevanje uzroka koji dovode do smanjivanja ovarijalne rezerve. Promene koje nastaju unutar korteksa jajnika, odgovorne su za pad reproduktivnog potencijala, nepravilnih menstrualnih ciklusa, te na kraju dovode do menopauze.

Uzroci

Ovarijalna rezerva se predstavlja brojem antralnih folikula koji su sposobni da se razvijaju i rastu pod uticajem gonadotropina.

Uzroci koji dovode do smanjene ovarijalne rezerve, ili prerane “iscrpljenosti jajnika”, su godine starosti, operativni zahvati na jajnicima, razne infektivne bolesti, kao i urođeni manjak količine oocita. Godine života žene od velike su važnosti kod lečenja neplodnosti.

Insuficijencija ovarijuma (starenje jajnika) dovodi do smanjenja plodnosti, kao i do slabijeg odgovora na stimulaciju ovulacije (Clomid, Gonadotropini)

Markeri za dijagnostiku ovarijalne rezerve su:

  • FSH, LH – bazalne vrednosti,
  • Estradiol,
  • Inhibin B,
  • Antimillerian hormone (AMH),

Dinamički testovi:

  • Clomiphen citrat chalenge test (CCCT)
  • GnRh-agonist stimulacioni test
  • FSH hormone ovarian reserve test (EFORT).

Ipak, još uvek nije ustanovljen dovoljno osetljiv i precizan test za odredjivanje ovarijalne rezerve.

Određivanjem nivoa folikulostimulirajućeg hormona (FSH) i estradiola (E2) trečeg dana ciklusa, vrši se procena funkcije jajnika.

Normalne vrednostima smatraju se nivoi FSH < 10 mIU / ml, a estradiola <  65 pg/ml. Ako su nivoi FSH veći od 15mlU/ml ili estradiola E2 veći od 75pg/ml, prognoza je loša.

Tabela - Referentne vrednosti Estradiola i FSH kod žena zavise od reproduktivnog perioda i perioda ciklusa

Period Estradiol [pg/ml] FSH [mIU/ml]
Folikularna faza 12.4 - 233 3.5-12.5
Ovulaciona faza 41.0 - 398 4.7-21.5
Lutealna faza 22.3 - 341 1.7-7.7
Menopauza < 5 - 138 25.8-134.8

CCCT

Kod pacijentkinja starijih od 35 godina, ili u slučaju da se sumnja na smanjenu rezervu jajnika, koristi se test sa Clomifen citratom. Prilikom testiranja, od 5-9. dana ciklusa daje 100mg Clomifena, a zatim se određuje nivo FSH i estradiola, i to 3. i 10. dana ciklusa. Ako je nivo FSH 10. dana ciklusa veći od 15mlU/ml, ili je nivo E2 veći od 75pg/ml, smatra se da je rezerva jajnika smanjena. Ako žena ima povišene vrednosti estradiola, uz stimulaciju Clomifenom, ne dolazi do negativnog feedback mehanizma sa FSH, što ukazuje na značajno smanjenje ovarijalne rezerve.

EFORT

Vrši se tako što se odredjuju bazalne vrednosti FSH i estradiola 3. dana ciklusa, a zatim se daje 300 IU FSH. Posle 24 sata meri se nivo estradiola. Normalno su bazalne vrednosti FSH niske, a estradiola visoke.

Inhibin B

Istraživanja su pokazala da se u folikularnoj fazi koncentracija inhibina B smanjuje sa povećanjem koncentracije FSH. Zbog smanjene produkcije inhibina B (granuloza ćelije) kod žena sa smanjenom ovarijalnom rezervom, ne dolazi do pada nivoa FSH posle stimulacije clomifenom. Neki istraživači smatraju da se određivanjem nivoa Inhibina B dobija tačniji podatak o iscrpljenosti jajnika, nego odredjivanjem nivoa FSH. Danfort i saradnici (Dimeric inhibin: a direct marker of ovarian aging, Douglas R. Danforth et al. ) su dokazali da koncentracije inhibina A i inhibina B padaju pre porasta koncentracije FSH.

Ultrazvučni pregled

Transvaginalnom sondom se određuje broj antralnih folikula u jajniku i volumen jajnika. Smanjen volumen jajnika i smanjen broj antralnih folikula dovode do smanjenja ovarijalne rezerve.

Od endokrinih bolesti, poremećaj rada štitne žlezde i hiperprolaktinemija mogu izazvati poremećaje menstrualnog ciklusa i neplodnost, pa uvek treba uraditi nivo serumskog TSH i Prolaktina.

Kod nalaza koji ukazuju na ovarijalnu insuficijenciju, sa lošom prognozom IVF, treba razmišljati o donaciji jajne ćelije.

Prilozi iz iste kategorije