MKB-10

Pretraga dijagnoza u međunarodnoj klasifikaciji

PREPORUČITE

MKB-10MKB-11Izvor MKB-10

Pretraga Međunarodne klasifikacije bolesti (10. revizija), sa dopunama od 2017. do 2022. Na jednostavan i efikasan način možete doći do željenog podatka iz oblasti ginekologije i akušerstva, ali i ostalih grupa zastupljenih u klasifikaciji.

Pretraga klasifikacije omogućena je u okviru sajta na strani MKB-10. Akcenat je stavljen na bolesti i stanja u vezi sa ginekologijom i akušertstvom, ali je moguća pretraga i ostalih grupa bolesti.

MKB-10

Međunarodna klasifikacija bolesti i srodnih zdravstvenih problema (10. revizija, skraćeno MKB-10 ili ICD-10) predstavlja klasifikaciju i kodiranje bolesti, kao i simptoma, loših nalaza, komplikacija, socijalnih i spoljnih uslova za nastanak i razvoj bolesti i poremećaja koju sačinjava i objavljuje Svetska zdravstvena organizacija.

Klasifikacija je standardna alatka, sredstvo koje se koristi u epidemiologiji, zdravstvenom menadžmentu i u kliničke svrhe, odnosno u analizama opšteg zdravstvenog stanja populacionih grupa i ukupnog stanovništva, za praćenje incidencije i prevalencije bolesti i drugih zdravstvenih problema. Koristi se za klasifikaciju bolesti i drugih zdravstvenih problema zabeleženih u različitim vrstama medicinske dokumentacije, u zdravstvenim dokumenatima,  uključujući matične i knjige umrlih.

MKB omogućava čuvanje i preuzimanje informacija u epidemiološke i kliničke svrhe. Podaci dobijeni na osnovu primene MKB pružaju osnovu za izradu nacionalne statistike mortaliteta i morbiditeta od strane država članica SZO. Klasifikacija omogućava poređenje podataka unutar populacija tokom vremena i između populacija u istom trenutku, kao i obezbeđivanje nacionalno konzistentnih podataka.

Deseta revizija je objavljena 1992. godine i u upotrebi je do današnjih dana. Klasifikacija bolesti predstavlja sistem kategorija koje se dodeljuju određenim bolestima po definisanim kriterijumima. Kod nas, ovu reviziju Međunarodne statističke klasifikacije bolesti i srodnih zdravstvenih problema preveo je i publikovao Savezni zavod za unapređenje zdravlja 1996, a u upotrebi od 1997. godine.

MKB-11

Od 1. januara 2022, SZO najavljuje 11. reviziju Međunarodne klasifikacije bolesti. ICD-11 je međunarodni standard za sistematsko beleženje, izveštavanje, analizu, tumačenje i poređenje podataka o mortalitetu i morbiditetu. Ova revizija je rezultat saradnje bez presedana sa kliničarima, statističarima i stručnjacima za klasifikaciju iz celog sveta. Nova klasifikacija omogućava zemljama da prebroje i identifikuju svoje najhitnije zdravstvene probleme koristeći ažuriran i klinički relevantan sistem klasifikacije. MKB-11 je elektronski obrađena i jedino tako i dostupna.

Izvor MKB-10

Izdanje 10. revizije MKB na srpskom jeziku, kojim su obuhvaćene zvanične dopune objavljene do 2011. godine, štampao je Institut za javno zdravlje Srbije. Radi se o prevodu klasifikacije SZO iz 2011. godine.

Od momenta usvajanja ove revizije, organizovano se pristupilo ažuriranju klasifikacije zbog pojave novih bolesti i stanja ili drugačijeg klasifikovanja već postojećih bolesti zbog novih saznanja i dijagnostičkih postupaka u vezi sa njima.

Baza podataka MKB-10 na ovoj internet lokaciji sadrži i dopune MKB-10 (ICD-10-CM Codes ) do 2022. godine.

Info:

Pretraga MKB-10

Prilozi iz iste kategorije