Translate text

Virusi kao uzročnici infekcija u trudnoći
Ocena korisnika: / 8
LošeNajbolje 
Napisao dr N.Milinčić   

Virusne infekcije u trudnoći zastupljene su u 14 % svih trudnoća, procenat deluje kao nizak,ali na ukupan broj trudnoća to je veliki broj. Srećna je okolnost što infekcija majke ne znači iistovremeno i infekciju ploda. Najzastupljene infekcije su influenca ( grip ), herpes simplex, enterocolitis, rubela, condylomata accuminata ( kondilomi, sada već čuvene polne bradavice, čijoj epidemiji prisustvujemo ), laringofaringitis, zauške, hepatitis i dr. Kao što vidite najčešće su zahvaćeni respiratorni i intestinalni trakt trudnice, ali bez opasnosti po plod. Drugi virusi imaju sklonost ka placenti i plodu. Kako će do njih doći i šta će biti rezultat infekcije ploda zavisi od njihove virulencije i broja, gestacijske starosti fetusa u momentu infekcije, od puta nastanka infekcije i stanja imunog sistema i odovora trudnice i ploda.


Transplacentarno prenošenje infekcije hematogenim putem vezano je za viruse, s tim da HSV može preći i ascendentnim putem iz donjeg genitalnog trakta, a sasvim retko per continuitatem ( direktno prenošenje ) iz trbušne duplje kroz jajovode i iz endometrijuma i miometrijuma. Naravno ostaje mogućnost virusne infekcije tokom vaginalnog porođaja, a to su seksualno prenosivi virusi, kao što su HSV ( herpes simplex virus ), CMV ( citomegalovirus ), HIV ( virus humane imunodeficijencije, virus side ), HPV ( humani papiloma virus ), HBV ( hepatitis B vitus ) ili tokom dojenje : CMV , HSV , rubella , HIV i HBV. 
Imunološki sistem trudnice pokazuje fiziološke promene koje pogoduju virusnim infekcijama. Tako je smanjena funkcija T –limfocita, pojačana aktivnost supresornih T – ćelija. Kod B- limfocita se zapaženo da dolazi do pada koncentracije IgG pred kraj trudnoće i u porođaju, a zbog prelaska u krvotok ploda gde ima zaštitnu perinatalnu ulogu. Povećana koncentracija IgM i IgA se viđa samo u intrauterinim infekcijma. Nespecifični imuni odgovor ogleda se u povećanoj fagocitnoj i i baktericidnoj moći leukocita, zatim povećanje koncentracije C3 komponente komplementa. Supresiju imunog odgovora izazivaju estrogeni, progesteron, Humani Chorionski Gonadotropin, 2 – globulinska frakcija seruma i dr. 
Imunološki sistem ploda učestvuje humoralnim i celularnim odgovorom. Humoralni odgovor fetusa je spreman već tokom četvrtog lunarnog meseca kada je završena maturacija T i B limfocita , gde dominira IgM frakcija i to samo od strane fetusa jer majčini nisu u stanju da prođu placentnu barijeru. Nosioci celularnog imuniteta su T limfositi sa svojim produktima – limfokinima, zatim NK ćelije – natural killer, i ključne su za CMV i HSV infekcije jer deluju lučeći limfokine, interferon i interleukin 2. Za lokalnu odbranu su važni i makrofagi, koji deluju na stimulaciju i bakterija i virusa. Makrofagi luče monokine, prostaglandine, lizozime, vodonik-peroksid i slobodne radikale kiseonika. Zatim tu su PMN leukociti, makrofagi trofoblasta – Hofbauerove ćelija i neutrofili. Fetus je takođe u stanju da u borbi protiv infekcija koristi i humoralne medijatori – sistem komplementa i koagulacije, leukotriene, prostaglandine , endorfine , amine i lizozimalne enzime i opsonine. Primetili ste neverovatan broj imunoloških činioca kojima ni ime ni funkciju nemožete upamtiti niti shvatiti, ali su nabrojani jer im je uloga toliko važna, kao i sam život.  
Uticaj gestacijske starosti na ishod infekcije je dvojak: prvo, osetljivost organa i stepen oštećenja u infekciji zavisi od stadijuma razvoja organa, to jest od osetljivosti ( vulnerabilnosti ) organa; drugo, različita je verovatnoća prenosa infekcije s majke na plod u odnosu na period trudnoće. Na primer rizik od infekcije ploda Toxoplazmom gondii povećava se sa starošću trudnoće, ali je zato stepen oštećenja obrnuto srazmeran starosti trudnoće. Sa virusom rubele situacija je drugačija i ona ima opadajuće – uzlazni tok, s početka i s kraja trudnoće rizik je najveći po fetus i plod a sredinom trudnoće rizik infekcije s majke na plod je najmanji. Tako dolazimo do zaključka da svaki infektivni agens ima specifičnu funkciju transmisije tokom trajanja trudnoće. 
Grupa uzročnika koja najčešće dovodi do intrauterinih infekcija fetusa ima akronim TORCH , što je skraćenica za početna slova sledećih izazivača: Toxoplasma gondii , Rubella , Citomegalolo virus i Herpes simpleks virus.

 

BMI Calculator

Baner
Baner
Baner
Baner
Baner
Baner
Baner
Baner
Baner

Pregnancy Calendar

Unesite datum poslednjeg ciklusa:
Copyright (C), 2008-2011 by VasGinekolog.rs